โขน การละเล่นของไทย เป็นมหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในงานสำคัญต่าง ๆ มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นศิลปะการแสดงที่งดงามเป็นที่กล่าวขานไปทั่วทุกมุมโลก