โขนเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทยที่แต่เดิมเป็นการแสดงสำหรับชนชั้นสูงและนักแสดงต้องเป็นชายเท่านั้น โขนในยุคปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถร่วมแสดงได้ ทุกวันนี้การแสดงโขนสร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดียิ่งขึ้น